Persondatapolicy

Persondatapolicy för besökare på hemsidan

Relaterat till processen Hemsida

InterMail Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Danmark

Version 1.0

Den här versionen uppdaterades senast 13/4/2018.

Persondatapolicy för Hemsida

Som en del av vår verksamhet, samlar InterMail in vissa persondata för användning till vår process Hemsida, specifikt relaterat till följande personer:

Process Hemsida

 • Besökande på hemsida

Denna policy beskriver hur InterMail samlar in persondata, vilka ändamål dessa persondata används till och hur InterMail hanterar sådan data.

Denna policy innehåller lagstadgad information beträffande InterMails persondatabehandling. Om du som besökare på hemsida har frågor om behandlingen av dina data, eller om du önskar att tillämpa dina rättigheter enligt persondatalagen, ombeds du kontakta InterMail genom de kontaktuppgifter som finns i denna policy. Du som registrerad kan också hitta information om dina rättigheter i denna persondatapolicy.

Insamling av data

InterMail samlar in persondata relaterad till Besökande på hemsida. Dessa persondata kategoriseras som:

För Besökande på hemsida

 • E-post
 • Namn
 • Online-identifierare/cookies
 • Telefonnummer
 • IP-adress

InterMail samlar in data direkt från den registrerade personen via: Angivet på hemsida, Insamlat på hemsida

Om data är insamlad med samtycke från den registrerade/dig kan samtycket återkallas.

Om ett samtycke återkallas, stoppas all framtida behandling av de persondata som omfattas av samtycket.

Syftet med behandlingen av persondata

InterMail behandlar persondata kopplade till; För Besökande på hemsida

 • Försäljning av varor och tjänster till kunder
 • Godkänt samtycke från personen
 • Statistisk information för att optimera vår webbplats

Om syftet med företagets persondatabehandling ändras, kommer detta att meddelas den registrerade/dig innan en ändring av ett sådant syfte träder i kraft. En sådan kommunikation kommer oftast att bestå av en uppdatering av denna persondatapolicy.

Radering av persondata

InterMail behandlar persondata för följande personer ”Besökande på hemsida” så länge det är relevant för det ändamål till vilket data är insamlad. Persondata raderas när syftet med behandlingen inte längre existerar.

Specifikt betyder det att persondata lagras och behandlas i följande period: För Besökande på hemsida, Försäljning av varor och tjänster till kunder

 • E-post: Vid avanmälan av nyhetsbrev
 • Namn: Vid avanmälan av nyhetsbrev
 • Online-identifierare/cookies: Raderas ej
 • Telefonnummer: Vid avanmälan av nyhetsbrev
 • IP-adress: Raderas ej

För Besökande på hemsida, Godkänt samtycke från personen

 • E-post: Vid avanmälan av nyhetsbrev
 • Namn: Vid avanmälan av nyhetsbrev
 • Telefonnummer: Vid avanmälan av nyhetsbrev

För Besökande på hemsida, Statistisk information för att optimera vår webbplats

 • Online-identifierare/cookies: Raderas ej
 • IP-adress: Raderas ej

Användning av databehandlare

InterMail använder leverantörer och samarbetspartners i förbindelse med behandlingen av

persondata. Sådana ”dataprocessorer” behandlar endast data enligt instruktioner från InterMail. InterMail använder följande databehandlare för behandling av persondata i förbindelse med ovanstående ändamål.

 • Egen IT-avdelning
 • APSIS
 • Google

Överföring av persondata

InterMail överför i vissa fall persondata till tredjeparter. För Besökande på hemsida

 • Försäljning av varor och tjänster till kunder: Ingen
 • Godkänt samtycke från personen: Ingen
 • Statistisk information för att optimera vår webbplats: Ingen

 Förutom till parterna som nämns ovan, vidarebefordras persondata endast i de fall där InterMail är skyldiga till det enligt lag, inklusive för efterlevnad av dataskyddsförordningen samt andra landsspecifika dataskyddslagar.

Den registrerades rättigheter

I enlighet med persondatalagen och EUs persondataförordning, har den registrerade personen (”Du”) vissa rättigheter beträffande InterMails insamlade persondata kopplade till personen. Dessa rättigheter är:

Insynsrätt – Du har, under vissa omständigheter, rätt till insyn i de data som InterMail lagrar om din person

Rätt till korrigering av data – Du har rätt till att rätta fel eller brister i de data som InterMail behandlar om dig

Rätt till radering – Du har, under vissa omständigheter, rätt till att få persondata om din person raderade. Observera att merparten av laglig persondatabehandling inte omfattas av denna rättighet. Om du har gett samtycke till behandling av dina persondata, kan du återkalla ditt samtycke, varvid relaterade data raderas.

Rätt till begränsad behandling – Du har i vissa fall, rätt till att upphäva behandlingen av dina persondata. Detta gäller om datans korrekthet kan betvivlas, om du önskar kopior av olovligt behandlade

data och därmed inte önskar få dem raderade, om du har behov av längre lagring av data än InterMails ändamål avser eller om du bestrider [selskabs] rätt att behandla dina data och en sådan tvist inte är avgjord.

Rätt till dataportabilitet – Du har, i vissa fall, rätt till att ta emot de persondata som InterMail har samlat in kring din person i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format, om du önskar dina data överförda till en annan dataansvarig.

Invändningsrätt – Du har under vissa omständigheter rätt att göra invändning mot behandlingen av dina persondata. Om du gör invändning mot behandlingen av dina data, kommer dessa inte längre att bli behandlade, om inte det finns väsentligt legitima skäl för detta, eller om behandlingen är nödvändig för fastställande eller försvar av en rättslig begäran. Om dina data behandlas för att användas för direkt marknadsföring, kan du när som helst göra invändning mot detta, vilket resulterar i att sådan behandling upphör.

Utövande av rättigheter

Dessa rättigheter regleras av EUs persondataförordning och/eller lokal lagstiftning. Dessa rättigheter är inte absoluta rättigheter, utan rättigheter du kan utöva enligt hur persondata behandlas av InterMail.

Var god kontakta InterMails kontaktperson eller DPO, om du önskar att utöva ovanstående rättigheter, genom att använda kontaktuppgifterna i denna persondatapolicy.

InterMail kommer att utvärdera de enskilda förfrågningarna så snart som möjligt.

Om du vill lämna klagomål över behandlingen av dina persondata till en extern myndighet, ska sådana klagomål vidarebefordras till tillsynsmyndigheten i ditt EU-hemland. I Sverige skulle detta vara Datainspektionen.

Automatiska beslut och profilering

InterMail använder de registrerades persondata till profilering eller som utgångspunkt för automatiska beslut.

De data som används till automatiska beslut, är följande:

 De data som lagras och används till profilering, är följande: Ingen

Om du inte vill vara föremål för automatiska beslut och/eller profilering, vänligen kontakta InterMails kontaktperson, nämnd i denna policy, med önskan om mänskligt ingripande för att motverka de automatiska besluten och/eller profilering.

Säkerhet

Säkerheten kring dina persondata är viktig för oss. Vi följer gällande standarder för att skydda de

persondata som hanteras av oss med hänsyn till de risker som relateras till sådana data och vår behandling av dessa. Om du har frågor om säkerheten kring dina persondata, kan du kontakta oss via kontaktinformationen som finns i denna persondatapolicy.

Kontaktinformation

InterMail kontaktperson för persondata

 Persondataansvarig InterMail

+45 3966 0922

info@intermail.com

InterMail Dataskyddsansvarig (DPO)

 InterMail har ingen dataskyddsansvarig, var god kontakta företagets kontaktperson för persondata.