Selskabsledelse

Direktion og koncernledelse

Jesper Vagtel Johansen

Sales Director

M +45 2220 1975

Nicolas Olivares

Finance Director

T +45 3686 3309

Selskabsledelse

InterMail lægger vægt på at drive virksomhed og indrette sine ledelsessystemer i overensstemmelse med god selskabsledelse, da vi vurderer, at det er en forudsætning for langsigtet værdiskabelse samt etablering af troværdighed i forhold til kunder, medarbejdere, aktionærer og øvrige interessenter.

Anbefalingerne vedrørende god selskabsledelse, gældende love og regulering på området, best practice og interne regler sætter rammen for InterMails selskabsledelse. InterMail følger med visse undtagelser anbefalingerne fra Komiteen for god Selskabsledelse.

På InterMails hjemmeside* findes redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven § 107b. Redegørelsen dækker perioden 1. oktober 2019 – 30. september 2020 og udgør en del af ledelsesberetningen.

Samspil med aktionærer og andre interessenter

InterMails ledelse søger at sikre en god kommunikation og dialog med aktionærer og øvrige interessenter. Selskabet tilstræber en høj grad af åbenhed og effektiv formidling af information. Dialogen med og informationen til aktionærer og interessenter finder sted ved udsendelse af årsrapporter og delårsrapporter samt øvrige meddelelser fra selskabet og på møder med investorer, analytikere og pressen.

Generalforsamlingen er InterMails øverste besluttende myndighed, og bestyrelsen lægger vægt på, at aktionærerne får en grundig orientering om de forhold, der træffes beslutning om på generalforsamlingen. Indkaldelse til generalforsamling offentliggøres og udsendes til de navnenoterede aktionærer, mindst 21 dage forud for afholdelsen. Alle aktionærer har efter vedtægterne ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Aktionærer har endvidere mulighed for at give fuldmagt til bestyrelsen eller andre til hvert punkt på dagsordenen. Generalforsamlingen giver aktionærerne mulighed for at stille spørgsmål til bestyrelse og direktion, ligesom aktionærerne kan stille forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

Vedtægterne indeholder ingen særlige regler vedrørende ændringer af selskabets vedtægter. Det er således udelukkende selskabslovens bestemmelser, der er gældende på dette område.

Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen er ansvarlig for InterMails overordnede ledelse og behandler alle forhold vedrørende InterMails overordnede udvikling, herunder mål og strategier, organisation, budgetter, risikoforhold, forslag om fusion, køb og salg af virksomheder samt større udviklings- og investeringsprojekter.

De generelle retningslinjer for bestyrelsens arbejde er fastlagt i en forretningsorden samt et årshjul, som mindst én gang årligt gennemgås og tilpasses efter behov. Forretningsordenen indeholder blandt andet procedurer for direktionens rapportering, bestyrelsens arbejdsform samt en beskrivelse af bestyrelsesformandens opgaver og ansvarsområder.

Bestyrelsen i InterMail har på grund af selskabets størrelse besluttet kollektivt at påtage sig revisionsudvalgets opgaver og har ligeledes valgt ikke at nedsætte selvstændige nominerings- og vederlagsudvalg.

Bestyrelsen har i regnskabsåret 2019/20 afholdt fjorten bestyrelsesmøder, herunder telefonbestyrelsesmøder. Herudover har formandskabet løbende holdt møder med selskabets direktion. Direktionen deltager i alle bestyrelsens møder for at sikre en direkte dialog, så bestyrelsen er så velinformeret som muligt om selskabets drift.

Der gennemføres løbende en selvevaluering med henblik på at forbedre bestyrelsens og direktionens arbejde og dermed styrke grundlaget for virksomhedens videre udvikling. Evalueringen omfatter blandt andet en vurdering af bestyrelsens og direktionens indsats, samarbejde og kompetencer samt kvaliteten af rapporteringen fra direktionen til bestyrelsen. Den seneste formelle evaluering fandt sted i 2020. Evalueringsprocessen forestås af formanden for bestyrelsen.

Bestyrelsens sammensætning

Ved sammensætningen af bestyrelsen lægges der vægt på, at medlemmerne besidder de kompetencer, der er nødvendige for opgavernes løsning. Bestyrelsen vurderer årligt sin sammensætning, herunder at bestyrelsens kompetencer og mangfoldighed samlet set matcher selskabets aktiviteter.

Kandidater til bestyrelsen indstilles til valg på generalforsamlingen med bestyrelsens skriftlige begrundelse og en beskrivelse af rekrutteringskriterierne.

InterMails bestyrelse består p.t. af tre medlemmer, der alle er generalforsamlingsvalgte. Alle bestyrelsesmedlemmer betragtes som uafhængige jf. anbefalingerne om god selskabsledelse fra Komiteen for god Selskabsledelse.

Direktionen

Direktionen ansættes af bestyrelsen. Direktionen er ansvarlig for den daglige drift af selskabet, herunder selskabets aktivitets- og driftsmæssige udvikling og resultater, samt for at implementere selskabets forretningsstrategi. Direktionen består af den administrerende direktør.

Bestyrelsens delegering af ansvar til direktionen er fastsat i bestyrelsens forretningsorden.

Vederlag til bestyrelse og direktion

Det samlede honorar til bestyrelsen udgjorde i 2019/20 375.000 kr. Heraf modtog bestyrelsesformanden et honorar på 175.000 kr., mens næstformanden samt det øvrige medlem af bestyrelsen modtog 100.000 kr. Bestyrelsen er ikke omfattet af bonus- eller optionsordninger.

Aflønningen af direktionen fastlægges af bestyrelsen. I 2019/20 udgjorde vederlaget til direktionen 2,9 mio. kr. (2018/19: 3,0 mio. kr). Direktionens fratrædelsesvilkår vurderes at være i overensstemmelse med sædvanlig standard for stillinger af denne karakter og medfører ikke særlige forpligtelser for selskabet.

Mangfoldighed

Det er bestyrelsens mål at fremme mangfoldigheden i virksomheden, herunder at opnå en fornuftig repræsentation af begge køn i både bestyrelsen og den øverste lederkreds ud fra et ønske om at styrke virksomhedens alsidighed, samlede kompetencer og skabe bedre beslutningsprocesser.

Det er bestyrelsens mål, at dens medlemmer bedst muligt skal supplere hinanden i forhold til alder, baggrund, nationalitet, køn mv. med henblik på at sikre et kompetent og alsidigt bidrag til bestyrelsesarbejdet i InterMail. Dog vil indstillingen af kandidater altid ske med udgangspunkt i en vurdering af de enkelte kandidaters kompetencer, disses match med behovene i InterMail og bidrag til bestyrelsens samlede effektivitet.

De tre generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i InterMail er på nuværende tidspunkt mænd, efter at to mænd i 2017 efterfulgte to kvinder, der havde siddet i bestyrelsen i en årrække. Bestyrelsen vil fremover tilstræbe at opnå en mere ligelig fordeling af mænd og kvinder i bestyrelsen, og det er målet, at antallet af kvinder inden for en treårig periode skal op på 25% af det nuværende antal generalforsamlingsvalgte medlemmer.

Lederkredsen i InterMail, bestående af direktion og ledelsen er på nuværende tidspunkt sammensat af fire mænd og 1 kvinde. Når der skal rekrutteres nye ledere, lægges der vægt på at identificere kandidater af begge køn. Ved ansættelse i InterMail tilstræbes mangfoldighed i hele organisationen, hvad angår alder, baggrund, kompetencer, etnicitet og køn. I 2017 blev der angivet et mål om over de kommende fem år at øge andelen af kvinder i lederkredsen til 20%. Dette mål er nu opnået.

”En mangfoldig koncernledelse med en fornuftig
repræsentation af begge køn styrker virksomhedens
alsidighed, samlede kompetencer og skaber stærkere
synergi og bedre beslutningsprocesser.”
John Dueholm,
Bestyrelsesformand, InterMail A/S

 

Bestyrelse

John Dueholm, født 1951 (Formand)

Formand for bestyrelsen Indtrådt i bestyrelsen i 2017, senest genvalgt i 2018 Tidligere koncerndirektør og vicekoncernchef i SAS

Formand for bestyrelsen for:

BWBP Fonden

SSG A/S

SSG Group A/S

SSG Partner A/S

Hydratech Industries Wind Power A/S

HTTHH ApS

Hydratech Industries A/S

Hydratech Industries Fluid Power A/S

Holmris A/S

Jetpak A/B

Medlem af bestyrelsen for:

DPF Svendborg A/S

SBS Automotive A/S

SBS Friction A/S

Scandinavian Brake Systems A/S

Globus Wine A/S

Særlige kompetencer:

Generel ledelse med særligt kendskab til omstruktureringer og kommerciel udvikling.

Jan Olsen, født 1957

Næstformand for bestyrelsen Indtrådt i bestyrelsen i 2011, senest genvalgt i 2018 CEO, VisitDenmark

Medlem af bestyrelsen for:

Dansk Kyst og Naturturisme

Sport Event Denmark

MeetDanmark

Særlige kompetencer:

Generel virksomhedsledelse, forretningsudvikling, turnaround management, direct marketing, kommunikation og branding.

Martin Bøge Mikkelsen, født 1962

Indtrådt i bestyrelsen i 2017, senest genvalgt i 2018 Tidligere koncerndirektør i Tryg

Formand for bestyrelsen for:

InterForce Region Hovedstaden

Napp A/S

Medlem af bestyrelsen for:

Actimo ApS

Alternative Equity Partners A/S

Secure Capital A/S

Secure Fondsmæglerselskab A/S

Særlige kompetencer:

Generel ledelse med særligt kendskab til kommerciel udvikling, strategi, change management, IT & digitalisering samt transformation.