Selskabsledelse

Selskabsledelse

InterMails bestyrelse og koncernledelse lægger vægt på, at der udøves god selskabsledelse, da det vurderes at være en forudsætning for langsigtet værdiskabelse samt etablering af troværdighed i forhold til kunder, medarbejdere og øvrige interessenter.

Anbefalingerne vedrørende god selskabsledelse, gældende love og regulering på området, best practice og interne regler sætter rammen for InterMails selskabsledelse. InterMail følger anbefalingerne vedrørende god selskabsledelse med få undtagelser.

Længere nede findes den lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven § 107b. Redegørelsen dækker perioden 1. oktober 2016 – 30. september 2017 og udgør en del af ledelsesberetningen.

Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen er ansvarlig for InterMails overordnede ledelse og behandler alle forhold vedrørende InterMails overordnede udvikling, herunder mål og strategier, organisation, budgetter, risikoforhold, forslag om fusion, køb og salg af virksomheder samt større udviklings- og investeringsprojekter.

De generelle retningslinjer for bestyrelsens arbejde er fastlagt i en forretningsorden, som mindst én gang årligt gennemgås og tilpasses efter behov. Forretningsordenen indeholder blandt andet procedurer for direktionens rapportering, bestyrelsens arbejdsform samt en beskrivelse af bestyrelsesformandens opgaver og ansvarsområder.

Bestyrelsen i InterMail har på grund af selskabets størrelse besluttet kollektivt at påtage sig revisionsudvalgets opgaver og har ligeledes valgt ikke at nedsætte selvstændige nominerings- og vederlagsudvalg.

Bestyrelsen har i regnskabsåret 2016/17 afholdt otte bestyrelsesmøder, herunder telefonbestyrelsesmøder. Herudover har formandskabet løbende holdt møder med selskabets direktion. Direktionen deltager i alle bestyrelsens møder for at sikre en direkte dialog, så bestyrelsen er så velinformeret som muligt om selskabets drift.

Der gennemføres løbende en selvevaluering med henblik på at forbedre bestyrelsens og direktionens arbejde og dermed styrke grundlaget for virksomhedens videre udvikling. Evalueringen omfatter blandt andet en vurdering af bestyrelsens og direktionens indsats, samarbejde og kompetencer samt kvaliteten af rapporteringen fra direktionen til bestyrelsen. Den seneste formelle evaluering fandt sted i 2016. Evalueringsprocessen forestås af formanden for bestyrelsen.

Bestyrelsens sammensætning

Ved sammensætningen af bestyrelsen lægges der vægt på, at medlemmerne besidder de kompetencer, der er nødvendige for opgavernes løsning. Bestyrelsen vurderer årligt sin sammensætning, herunder at bestyrelsens kompetencer og mangfoldighed samlet set matcher selskabets aktiviteter.

Kandidater til bestyrelsen indstilles til valg på generalforsamlingen med bestyrelsens skriftlige begrundelse og en beskrivelse af rekrutteringskriterierne.

InterMails bestyrelse består p.t. af tre medlemmer, der alle er generalforsamlingsvalgte.

Mangfoldighed

Det er bestyrelsens mål at fremme mangfoldigheden i virksomheden, herunder at opnå en fornuftig repræsentation af begge køn i både bestyrelsen og den øverste lederkreds ud fra et ønske om at styrke virksomhedens alsidighed, samlede kompetencer og skabe bedre beslutningsprocesser.

Det er bestyrelsens mål, at dens medlemmer bedst muligt skal supplere hinanden i forhold til alder, baggrund, nationalitet, køn mv. med henblik på at sikre et kompetent og alsidigt bidrag til bestyrelsesarbejdet i InterMail. Dog vil indstillingen af kandidater altid ske med udgangspunkt i en vurdering af de enkelte kandidaters kompetencer, disses match med behovene i InterMail og bidrag til bestyrelsens samlede effektivitet.

Alle tre generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i InterMail er på nuværende tidspunkt mænd, efter at to mænd i 2017 efterfulgte to kvinder, der havde siddet i bestyrelsen i årrække. Bestyrelsen vil fremover tilstræbe at opnå en mere ligelig fordeling af mænd og kvinder i bestyrelsen, og det er målet, at antallet af kvinder inden for en fireårig periode ligesom tidligere skal op på to svarende til 40% ved det nuværende antal af generalforsamlingsvalgte medlemmer.

Lederkredsen i InterMail – bestående af koncernledelsen og gruppen herunder – er på nuværende tidspunkt sammensat af ni mænd og to kvinder. Når der skal rekrutteres nye ledere, lægges der vægt på at identificere kandidater af begge køn. Ved ansættelse i InterMail tilstræbes mangfoldighed i hele organisationen, hvad angår alder, baggrund, kompetencer, etnicitet og køn. Forrige år blev der angivet et mål om over de kommende fem år at øge andelen af kvinder i lederkredsen til 20%, og med tilgang af en kvinde i lederkredsen i det forløbne regnskabsår er dette mål næsten nået.

 

Bestyrelse

John Dueholm, født 1951 (Formand)

Indtrådt i bestyrelsen i 2017

Tidligere koncerndirektør og vicekoncernchef, SAS

Formand for bestyrelsen for:

CIPP TECHNOLOGY HOLDING ApS
CIPP Technology Solutions A/S
BWBP Fonden
SSG A/S
SSG Group A/S
SSG Partner A/S

Medlem af bestyrelsen for:

Hydratech Industries Wind Power A/S
HTTHH ApS  Hydratech Industries A/S
Hydratech Industries Fluid Power A/S
DPF Svendborg A/S
SBS Automotive A/S
SBS Friction A/S
Scandinavian Brake Systems A/S
Allianceplus Holding A/S

Særlige kompetencer:

Generel ledelse med særligt kendskab til omstruktureringer

Jan Olsen, født 1957

CEO, VisitDenmark

Indtrådt i bestyrelsen 2011, senest genvalgt i 2016

Medlem af bestyrelsen for:

Dansk Kyst- og Naturturisme
Henrik Larsen Automobiler A/S
Mediehuset Ingeniøren A/S
MeetDanmark

Særlige kompetencer: 

Generel virksomhedsledelse, forretningsudvikling, turnaround management, direct marketing samt kommunikation og branding.

Martin Bøge Mikkelsen, født 1962

Indtrådt i bestyrelsen i 2017

Tidligere koncerndirektør, Tryg

Formand for bestyrelsen for:

Formand for InterForce Region Hovedstaden

Medlem af bestyrelsen for:

DARAG AG
Actimo ApS

Særlige kompetencer:

Generel ledelse med særligt kendskab til digitalisering, transformation og IT

Direktion

Websitet bruger cookies for at forbedre din oplevelse, vurdere brugen af de enkelte elementer på websitet og til at støtte markedsføringen af vores services. Ved at klikke videre på websitet accepterer du websitets brug af cookies.Læs mere her

OK