Selskabsledelse

InterMails bestyrelse og koncernledelse lægger vægt på, at der udøves god selskabsledelse, da det vurderes at være en forudsætning for langsigtet værdiskabelse samt etablering af troværdighed i forhold til kunder, medarbejdere og øvrige interessenter.

Anbefalingerne vedrørende god selskabsledelse, gældende love og regulering på området, best practice og interne regler sætter rammen for InterMails selskabsledelse. InterMail -følger anbefalingerne vedrørende god selskabsledelse med få undtagelser.

Under Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse findes den lovpligtige -redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven § 107b. Redegørelsen dækker perioden 1. oktober 2015 – 30. september 2016 og udgør en del af ledelsesberetningen.

Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen er ansvarlig for InterMails overordnede ledelse og behandler alle forhold vedrørende InterMails overordnede udvikling, herunder mål og strategier, organisation, budgetter, risikoforhold, forslag om fusion, køb og salg af virksomheder samt større udviklings- og investeringsprojekter.

De generelle retningslinjer for bestyrelsens arbejde er fastlagt i en forretningsorden, som mindst én gang årligt gennemgås og tilpasses efter behov. Forretningsordenen indeholder blandt andet procedurer for direktionens rapportering, bestyrelsens arbejdsform samt en beskrivelse af bestyrelsesformandens opgaver og ansvarsområder.

Bestyrelsen i InterMail har på grund af selskabets størrelse besluttet kollektivt at påtage sig revisionsudvalgets opgaver og har ligeledes valgt ikke at nedsætte selvstændige nominerings- og vederlagsudvalg.

Bestyrelsen har i regnskabsåret 2013/14 afholdt otte -bestyrelsesmøder, og i forbindelse med møderne har der kun været få afbud. Herudover har formandskabet mødtes med selskabets koncernledelse løbende. Koncernledelsen deltager i alle bestyrelsens møder for at sikre en direkte dialog, så bestyrelsen er så velinformeret som muligt om selskabets drift.

Der gennemføres løbende en selvevaluering med henblik på at forbedre bestyrelsens og direktionens arbejde og dermed styrke grundlaget for virksomhedens videre udvikling. Evalueringen omfatter blandt andet en vurdering af bestyrelsens og direktionens indsats, samarbejde og kompetencer samt kvaliteten af rapporteringen fra direktionen til bestyrelsen. Den seneste formelle evaluering fandt sted i 2014. Evalueringsprocessen forestås af formanden for bestyrelsen.

Bestyrelsens sammensætning

Ved sammensætningen af bestyrelsen lægges der vægt på, at medlemmerne besidder de kompetencer, der er nødvendige for opgavernes løsning. Bestyrelsen vurderer årligt sin sammensætning, herunder at bestyrelsens kompetencer og mangfoldighed samlet set matcher selskabets aktiviteter.

Kandidater til bestyrelsen indstilles til valg på generalforsamlingen med bestyrelsens skriftlige begrundelse og en beskrivelse af rekrutteringskriterierne.

InterMails bestyrelse består p.t. af fem medlemmer, der alle er generalforsamlingsvalgte. Johannes Madsen-Mygdal og N. E. Nielsen har siddet i bestyrelsen i mere end 12 år og betragtes derfor ikke som uafhængige jf. anbefalingerne om god selskabsledelse i NASDAQ OMX Copenhagens ”Regler for udstedere af aktier”.

Mangfoldighed

Det er bestyrelsens mål at fremme mangfoldigheden i virksomheden, herunder at opnå en fornuftig repræsentation af begge køn, i både bestyrelsen og den øverste lederkreds ud fra et ønske om at styrke virksomhedens alsidighed, samlede kompetencer og skabe bedre beslutningsprocesser.

Blandt de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i InterMail er der på nuværende tidspunkt tre mænd og to kvinder.

Det er bestyrelsens mål, at dens medlemmer bedst muligt skal supplere hinanden i forhold til alder, baggrund, nationalitet, køn m.v. med henblik på at sikre et kompetent og alsidigt bidrag til bestyrelsesarbejdet i InterMail. Dog vil indstillingen af kandidater altid ske med udgangspunkt i en vurdering af de enkelte kandidaters kompetencer, disses match med behovene i InterMail og bidrag til bestyrelsens samlede effektivitet.

Lederkredsen i InterMail – bestående af koncernledelsen og grupperne herunder er på nuværende tidspunkt sammensat af seks mænd og en kvinde. Når der skal rekrutteres nye ledere, lægges der vægt på at identificere kandidater af begge køn og skabe lige vilkår.

Det er over de kommende år målet at øge andelen af kvinder i lederkredsen, mens den nuværende kønsmæssige fordeling i bestyrelsen vurderes som tilfredsstillende.

intermail_bestyrelse_2016_skema_selsbabsledelse_web