Aktiekapital

InterMails aktiekapital udgjorde ved udgangen af 2013/14 nominelt 23.045.100 kr. fordelt på 270.000 A-aktier og 882.255 B-aktier á 20 kr. Der er ikke sket ændring i aktiekapitalen i det forløbne regnskabsår.

Ejerforhold

Ved udgangen af september 2016 havde InterMail ca. 390 navnenoterede aktionærer, som ejede i alt ca. 97% af aktiekapitalen i InterMail. De ti største aktionærer ejer tilsammen 66% af den navnenoterede aktiekapital.

Selskabets A-aktionærer, der besidder i alt ca. 77% af stemmerne og ca. 23% af aktiekapitalen i selskabet, har overfor selskabet uigenkaldeligt forpligtet sig til på en generalforsamling at stemme for en sammenlægning af aktieklasserne.